OGŁOSZENIE O PRACE

29.08.2017 r.

Pracownik ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Jarocin
Region: wielkopolskie

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie
i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień poniżej równowartości kwoty 30 tysięcy euro.

Zadania:

 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 • Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy;

 • Udział w pracach komisji przetargowych,

 • Obsługa zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;

 • Opracowanie i archiwizacja dokumentacji prowadzonych postępowań;

 • Sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu prowadzonych postępowań.

 • Udział w pracach Komisji Rewizyjnej w zakresie prowadzonych postępowań.

 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

Wymagania:

 • Dobra organizacja pracy;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych typu Lex;

 • Praktyczna znajomość MS Office;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Komunikatywność.

 • Obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych
  z udzielaniem zamówień publicznych.

OFERUJEMY:

 • Udział w ciekawych projektach

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie są),

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez JFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Zakopertowane oferty pracy prosimy nadsyłać do dnia 30 września br. na adres: Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin z dopiskiem ,,Oferta pracy”